Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych naczep oraz nowej ładowarki teleskopowej w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga - 1 sztuka

  Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowej naczepy kurtynowej - 1 sztuka

  Zadanie 3: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej- 1 sztuka.

  2.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3.    Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  4.    W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu.

  5.    Przeglądy okresowe pojazdu w okresie trwania gwarancji będą dokonywane na koszt Zamawiającego  w najbliższym autoryzowanym serwisie lecz nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy autoryzowany serwis znajduje się dalej niż jest to określone w zdaniu pierwszym wszelkie koszty transportu pokrywa Wykonawca.

  6. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.

  7.    Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin dostawy (z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3.

  8.    Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

  9.    Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancji zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  10.   Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  2) Zadanie 2 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  3) Zadanie 3  Dostawa używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca – 1 SZTUKA
   
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
  Więcej
 • 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych śmieciarek zasilanych gazem CNG, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 – 2 SZTUKI 

  Zadanie 2: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 12 m3 do 15 m3 – 3 SZTUKI

  Zadanie 3: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 8 m3 do 9 m3 – 1 SZTUKA

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.

  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.

  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.

  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni portalowej przeznaczonej do mycia samochodów osobowych i busów  w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku: 
  - wymiary pomieszczenia w budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  - automatyczna myjnia portalowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych. 
  2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
  3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia.  
  4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. 
  Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.
  6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
  8. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
  Więcej