Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwanym w dalszej części dokumentu Przedsiębiorstwem, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, reprezentowanym przez Zarząd Spółki. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat@spgk.com.pl. W razie pytań i wątpliwości do Twojej dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynacje spraw związanych z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.     

Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Zarejestrowany wizerunek przetwarzamy wyłącznie w celu zapewnienia klientom oraz pracownikom bezpieczeństwa na terenie Przedsiębiorstwa oraz ochrony mienia co stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO:

a) dane  z monitoringu odtwarzane są przez upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa  wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej np. kradzież, pobicie, zniszczenie mienia itd.,

b) zapis monitoringu jest odpowiednio zabezpieczony przed ingerencją osób nieuprawnionych oraz przechowywany przez 30 dni od chwili zarejestrowania, a następnie zostaje nadpisany co skutkuje usunięciem  danych osobowych z systemu monitoringu. 

Kto może mieć dostęp do danych osobowych

Wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu nie zostanie ujawniony osobom ani instytucją nie posiadającym stosownego upoważnienia, za wyjątkiem sytuacji  w której podmioty publiczne i inne instytucje które na uzasadniony wniosek w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa żądają udzielenia informacji np. policja wyjaśniająca kradzież. Państwa wizerunek nie będzie przekazywany do krajów trzecich, przetwarzany w sposób zautomatyzowany oraz profilowany.

Jakie prawa przysługują państwu w związku z przetwarzaniem danych

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od nas jako Administratora dostępu do danych jej dotyczących. Ponadto osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa że przetwarzamy jej dane niezgodnie z prawem.