Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetargi i zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest remont części ciśnieniowej kotła WR-4,8 w zakresie pęczka konwekcyjnego II-ciągu i rur festonu. Zakres zamówienia obejmuje remont części ciśnieniowej kotła WR-4,8 w tym:
  rozbiórka w zakresie koniecznym do remontu: obmurza, izolacji i opierzenia;
  demontaż części ciśnieniowej w zakresie: pęczka konwekcyjnego II-ciągu i rur festonu;
  dostawa i montaż nowego pęczka konwekcyjnego II-ciągu i rur festonu;
  odbudowa obmurza, izolacji i opierzenia;
  niezbędne czynności Dozoru Technicznego (np. uzgodnienie dokumentacji i odbiory);
   na terenie kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o przy ul Kiczury 10 w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty.
  3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  4. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości 
  i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - remont części ciśnieniowej kotła WR-4,8 w zakresie pęczka konwekcyjnego II-ciągu i rur festonu
 • 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż materiałów drogowych kruszyw budowlanych w podziale na pięć części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I Pospółka 0-63 mm ilość 1500 m3 
  Dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 500 m3 do końca czerwca 2024 r. a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie lipiec – sierpień 2024 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości pospółki niż 1500 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1350 m3.
   
  Pospółka 0-63 mm bezwzględnie nie może być dostarczana bezpośrednio ze złoża, powinna być dostarczana z magazynu dostawcy wraz z deklaracją właściwości użytkowych.
   
  2) Część II Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 2000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia – 800 Mg do końca czerwca 2024 r., następna – 400 Mg do końca lipca i kolejne po 400 Mg miesięcznie w okresie sierpień – wrzesień  2024 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości tłucznia sortowanego niż 2000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1800 Mg.
   
  Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm nie może być dostarczany bezpośrednio ze złoża, powinien być dostarczany z magazynu dostawcy wraz z deklaracją właściwości użytkowych.
   
  3) Część III Kliniec 4 - 31,5 mm ilość 1500 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia – 500 Mg do końca czerwca 2024 r., następna – 500 Mg do końca lipca i kolejne 500 Mg do końca sierpnia 2024 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości klińca niż 1500 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1350 Mg.
   
  Kliniec 4 - 31,5 mm nie może być dostarczany bezpośrednio ze złoża, powinien być dostarczany z magazynu dostawcy wraz z deklaracją właściwości użytkowych.
   
  4)    Część IV Piasek płukany 0 – 2 mm ilość 500 m3
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: miesięcznie po - 250 m3 od lipca do sierpnia 2024 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości piasku płukanego niż 500 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 450 m3.
   
  Piasek płukany 0 – 2 mm bezwzględnie nie może być dostarczany bezpośrednio ze złoża, powinien być dostarczany z magazynu dostawcy wraz z deklaracją właściwości użytkowych.
   
  5) Część V Grys kamienny 2 - 8 mm ilość 300 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 100 Mg do końca czerwca 2024 r., następnie po 100 Mg miesięcznie w okresie lipiec – sierpień 2024 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości klińca niż 300 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 270 Mg.
   
  Grys kamienny 2 - 8 mm bezwzględnie nie może być dostarczany bezpośrednio ze złoża, powinien być dostarczany z magazynu dostawcy wraz z deklaracją właściwości użytkowych.
   
  Materiał zanim zostanie dostarczony musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi zarówno w czasie przechowywania jak i transportu – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI/ KRUSZYW.
   
  2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2023.682 t.j. ze zm. (art. 10) dotyczącym kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.  
  Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy, w tym co najmniej:
  1 ) PN-EN 13242:2013-08E lub równoważna;
  2) PN-EN 13285:2018-08 lub równoważna;
  3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 lub na terenie miasta Sanoka w lokalizacji prowadzonych inwestycji w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.
  4. Zamawiający zastrzega, że dowóz części materiału może być kierowany (po uprzednim ważeniu na wadze elektronicznej znajdującej się na bazie Zamawiającego) na drogi gminne, lub dojazdowe do pól w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku. Przy czym ilość ta nie będzie przekraczać 20% całkowitego zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia i każdorazowo tego typu dostawa będzie uzgadniana z Dostawcą.
  5. Transport materiału musi być realizowany środkami transportu (zgodnie z przepisami prawa) w warunkach zabezpieczających przez nadmiernym zawilgoceniem.
  6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, według wyżej zamieszczonego poglądowego harmonogramu lub bieżącego zapotrzebowania, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia - w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
  7. Harmonogramy przedstawione w ust. 1 dla poszczególnych rodzajów kruszyw są poglądowe. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramach dostaw, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu dostaw. 
  8. Dostawa materiału będzie realizowana na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej, faksem lub elektronicznie, zawierającego w szczególności: liczbę Mg/m3 i termin dostawy. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia. 
  9. Dostawa i odbiór materiału odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 14:00. Zamawiający dopuszcza zmiany w godzinach odbioru dostaw na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, przy czym godzina dostawy nie może być wcześniejsza niż 7:00 i późniejsza niż 15:00.
  10. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  11. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania badań jakości dostarczanego kruszywa i zarazem sprawdzenia zgodności wyników z danymi w dostarczonej do każdej faktury deklaracji zgodności użytkowych danego materiału.
  12. W przypadku dostawy materiałów sypkich w jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 5 dni roboczych.  
  13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  14. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  17. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  18. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  20. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  21. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  22. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  23. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
  14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszyw
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych
 • Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) na zasadach określonych w SWZ i jej załącznikach.
  2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
  1) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 500 m3
  2) - olej napędowy: - 1 500 m3
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 25% ilości wskazanych w ust. 2 w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej ,strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw, a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.
  4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w: 
  1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U. 2023 poz. 846 z późniejszymi zmianami);
  2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz.U. z 2023, poz.1314) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 727 z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;
  3) Normach jakości: PN-EN 228 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.
  5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
  6. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne  jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
  7. Szczegóły realizacji dostaw: 
  1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;
  2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
  3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
  4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
  5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa. 
  Próbka paliwa pobierana będzie każdorazowo w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności                  z przedstawionym certyfikatem jakościowym /w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne zanieczyszczenia/ i przekazana do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035), o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca. 
  9. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 lub równoważną tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny. 
  10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
  11. Z uwagi na przedmiot zamówienia zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności związane z dostawami paliw.
  12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  13. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  14. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  15. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  17. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  18. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  19. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  20. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
  Stosownie do treści art. 91 ust 2 Pzp wskazuje, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zamówienie dotyczy takiego zakresu dostaw, który sprawia iż wykonanie jej w ramach jednej części przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. 
  21. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  09100000-0 Paliwa 
  09132100-4 Benzyna bezołowiowa
  09134100-8 Olej napędowy
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z dostawą, podłączeniem i uruchomieniem na sezon grzewczy 2024/2025 mobilnej instalacji ciepłowniczej składającej się z 3 kotłowni kontenerowych, połączonych instalacjami naziemnymi wyposażonych w palniki gazowo/olejowe o łącznej nominalnej mocy cieplnej 8 100 kW dla Najemcy - Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59. Zamówienie obejmuje wynajem, transport, instalację, przeprowadzenie rozruchu, oddanie do eksploatacji na zasadach najmu wraz z demontażem i zwrotem kotłowni po zakończeniu okresu najmu.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty.
  3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  4. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości 
  i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem wraz z dostawą, podłączeniem i uruchomieniem 3 kotłowni kontenerowych