Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetargi i zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi  komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
  2. Okres realizacji zamówienia: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem, z zastrzeżeniem, że poniższy harmonogram może ulec zmianie:  
  • I  tura lipiec 2023 r. - ok. 1000 Mg 
  • II tura wrzesień 2023 r. - ok. 1000 Mg
  • III  tura październik-grudzień 2023 r. - ok. 800 Mg 
  • IV  tura        kwiecień 2024 r. - ok. 1000 Mg 
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: około 3 800 Mg 
  o stężeniu suchej masy 17 – 30 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości osadu wskazanej w pkt. 2 jednak nie więcej niż o 30%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze.
  4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa tj. w szczególności: 
  1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm.). 
  2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022.2556 ze zm.). 
  3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2023 poz.23).
  4) Ustawą  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1403).
  5. Odbiór, załadunek, ważenie, transport i gospodarowanie osadami odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. 
  6. W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania Zamawiającemu aktualnych map ewidencji gruntów na których mają być stosowane osady (uzyskanych od uprawnionego organu tj. Starostwo Powiatowe) z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane. Powyższe mapy należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty będę potrzebne Zamawiającemu do zlecenia badań gruntów, na których mają być stosowane osady celem ustalenia przez niego dawki osadu do zastosowania na tych gruntach. Pobór i badania gruntu zostanie zlecone  laboratorium posiadającemu akredytację na wykonywanie tego typu badań staraniem i na koszt Zamawiającego.
  7. W przypadku innego niż rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie), obejmującej kod odpadu którego zagospodarowanie stanowi przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ. Wykonawca w takiej sytuacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich zagospodarowania.
  8. Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania, są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Trepczy. Osady z miejsca tymczasowego składowania do miejsca ich zagospodarowania przewożone będą transportem Wykonawcy.
  9. Wywóz ustabilizowanych osadów ściekowych odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 5 dni od  dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego zlecenia. Wykonawca na 1 m-c przed zamiarem wywozu osadów przekaże niezbędne dokumenty Zamawiającemu w celu sporządzenia i przesłania przez Zmawiającego powiadomienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , o którym mowa w art. 96  ust. 8 Ustawy o odpadach. Wykonawca przekaże dokumenty zawierające informacje wskazujące  władającego  powierzchnią  ziemi  oraz numery ewidencyjne działek wraz z mapą ewidencyjną w formacie drukowanym w zachowanej skali, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.
  10. Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie odpowiedniego organu w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.
  11. Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu. W przypadku wypadnięcia odpadu Wykonawca winien bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruch drogowym oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. Pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku takiego zdarzenia ponosi Wykonawca.
  12. Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy aktualne wyniki badań przed rozpoczęciem ich przekazywania. Zamawiający przekaże także ustaloną na podstawie badań gleby dawkę osadu do stosowania na danym gruncie.
  13. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o Kartę przekazania odpadu potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę.
  14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty sposób zagospodarowania osadu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu wykorzystania osadu na etapie realizacji umowy.
  15. Wykonawca przedłoży wykazy działek gruntów, którymi dysponuje jako władający powierzchnią ziemi    i na których planuje zagospodarować osady ściekowe.
  16. Zamawiający wymaga aby powierzchnia minimalna działki lub działek graniczących ze sobą bezpośrednio, przeznaczonych pod zastosowanie osadów, wynosiła minimum 1,0 ha.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05
 • 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż materiałów drogowych kruszyw budowlanych w podziale na cztery części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I Pospółka 0-63 mm ilość 2000 m3 
  Dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 400 m3 do końca czerwca 2023 r. a następnie po 400 m3 miesięcznie w okresie lipiec – październik 2023 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości pospółki niż 2000 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1600 m3.
   
  2) Część II Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 3000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 500 Mg w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, następna – 500 Mg do końca czerwca i kolejne po 500 Mg miesięcznie w okresie lipiec – październik  2023 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości tłucznia sortowanego niż 3000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 2400 Mg.
   
  3) Część III Kliniec 4 - 31,5 mm ilość 2000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 1000 Mg w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, następna – 500 Mg do końca czerwca i kolejne po 500 Mg do końca lipca  2023 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości klińca niż 2000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1600 Mg.
   
  4)    Część IV Piasek płukany 0 – 2 mm ilość 1500 m3
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: miesięcznie po - 300 m3 od czerwca 2023 r. do października 2023 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości piasku płukanego niż 1500 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1200 m3.
  2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2023.682 t.j. ze zm. (art. 10) dotyczącym kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.  
  Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
  1 )Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E lub równoważna;
  2) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  3) Kliniec 4-31,5 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  4) Piasek płukany 0-2 mm min. PN-EN 12620+A1:2010 lub równoważna;
  3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 lub na terenie miasta Sanoka w lokalizacji prowadzonych inwestycji w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.
  4. Zamawiający zastrzega, że dowóz części materiału może być kierowany (po uprzednim ważeniu na wadze elektronicznej znajdującej się na bazie Zamawiającego) na drogi gminne, lub dojazdowe do pól w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku. Przy czym ilość ta nie będzie przekraczać 20% całkowitego zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia i każdorazowo tego typu dostawa będzie uzgadniana z Dostawcą.
  5. Transport materiału musi być realizowany środkami transportu (zgodnie z przepisami prawa) w warunkach zabezpieczających przez nadmiernym zawilgoceniem.
  6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, według wyżej zamieszczonego poglądowego harmonogramu lub bieżącego zapotrzebowania, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia - w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
  7. Harmonogramy przedstawione w ust. 1 na poszczególnych rodzajów kruszyw są poglądowe. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramach dostaw, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu dostaw. 
  8. Dostawa materiału będzie realizowana na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej, faksem lub elektronicznie, zawierającego w szczególności: liczbę ton i termin dostawy. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia. 
  9. Dostawa i odbiór materiału odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 14:00. Zamawiający dopuszcza zmiany w godzinach odbioru dostaw na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, przy czym godzina dostawy nie może być wcześniejsza niż 7:00 i późniejsza niż 15:00.
  10. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  11. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
  12. W przypadku dostawy materiałów sypkich w jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 5 dni roboczych.  
  13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  14. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  17. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  18. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  20. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  21. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  22. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  23. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
  14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B.
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM15.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM15
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki gąsienicowej WARYŃSKI K408.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki gąsienicowej WARYŃSKI K408
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001 lub równoważna), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002 lub równoważna) w ilości 3.000 Mg o następujących parametrach w stanie roboczym:
  Parametr Jednostka Wymagania 
  Wartość opałowa Qp,net,m kJ/kg Min. 21.000 kJ/kg
  Popiół Aar % max. 18%
  Wilgoć całkowita MT % max. 15%
  Siarka całkowita Srt % do 0,8%
  2. Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.
  3. Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wielkości dostawy miału w granicach 20%, z gwarancją stałej ceny przez cały okres wykonania zamówienia
  4. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z poniższym harmonogramem:
  Lp. Miesiąc dostawy Ilość
  I Maj - Czerwiec 2023 r. 1 500,00 Mg
  II Maj - Czerwiec 2023 r. 1 500,00 Mg
   
  5. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku. 
  6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
  7. Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.– zgodnie z harmonogramem.
  8. Do każdej partii dostarczonego asortymentu przy wystawieniu i dostarczeniu faktury Wykonawca musi dołączyć oświadczenie własne potwierdzające kraj pochodzenia węgla zgodnie z postanowieniami art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych i remontów cząstkowych w podziale na dwie części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej AC 11S do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach w ilości 1800 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważna,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1000 ton.
   
  2) Część II - mieszanka mineralno - asfaltowej warstwy wyrównawczej i wiążącej AC16W w ilości 650 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważnej,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 300 ton.
   
  2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem Zamawiającego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 
  3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do odbioru w danym dniu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
  4. Minimalna ilość jednorazowo zamówionej (odbieranej) mieszanki mineralno–asflatowej (dotyczy części I oraz II) – 3 tony.
  5. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00. 
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w Części I i II dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności co najmniej  50 Mg/h, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego (tj. Baza SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok). Wymóg wynika z  przyczyn technologicznych tj. transport mieszanki mineralno – asfaltowej będzie odbywał się samochodami o ładowności do 12 ton z zastrzeżeniem iż w razie potrzeby Zamawiający będzie odbierał mniejsze ilości wynikające z bieżących potrzeb. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów w szczególności temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wbudowaniem określonej w specyfikacji wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych konieczne jest wskazanie odległości jak powyżej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko iż zamówiony materiał będzie bezużyteczny, a Zamawiający poniesie straty związane z zakupem masy mineralno – asfaltowej, kosztami transportu oraz „przestoju” pracowników zaangażowanych w prace remontowe.
  7. Wykonawca w razie awarii Jego wytwórni zobowiązany jest do wskazania innego Producenta masy, u którego Zamawiający będzie mógł odebrać przedmiot zamówienia na warunkach jak w SWZ po tej samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość wytwórni Producenta nie może być większa niż 45km od siedziby Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie należności za odebraną ilość przedmiotu zamówienia od innego (wskazanego) Producenta nastąpi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - a nie ze wskazanym Producentem.
  8. Do produkcji betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania materiału z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej jako materiału składowego do mieszanki mineralno - asfaltowej.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu odbioru do każdej partii odebranego zamówienia przekazać Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość asortymentu (WZ lub kwit wagowy) z czytelnym podpisem osoby odbierającej upoważnionej przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi odebranego materiału i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jego badanie wyspecjalizowanemu i akredytowanemu laboratorium drogowemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, koszt badania pokrywa Wykonawca,  a odebrana przez Zamawiającego partia zostaje zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
  12. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów) lub dokument równoważny. 
  13. Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.
  14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ut. 1 ustawy.
  15. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  18. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  19. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  21. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  22. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  23. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  24. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
  44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2
 • Przetarg - Wybór Inwestora do Spółki Wodorowej

  1. Przedmiotem Przetargu jest wybór inwestora do Spółki Wodorowej, który na podstawie umowy inwestycyjnej, jako partner technologiczny oraz finansowy nawiąże współpracę ze Spółką Wodorową oraz SPGK w zakresie realizacji Inwestycji w OZE, a także obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wodorowej, stając się jej długoterminowym wspólnikiem mniejszościowym. 

  2. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o przetargu i warunkach przetargu. 

  3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Przetargu wraz ze studium koncepcyjnym w zakresie realizacji i eksploatacji Inwestycji w OZE, przygotowane zgodnie z Warunkami Przetargu, należy zaadresować do Zespołu Przetargowego i składać w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00, w Sekretariacie Zarządu SPGK pod adresem ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, od dnia 26 sierpnia 2022 r., jednak nie później niż do dnia 26 września 2022 r. do godziny 13:00.

  Rozwiń artykuł Przetarg - Wybór Inwestora do Spółki Wodorowej
 • Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowych

  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyłączy ciepłowniczych w Sanoku.

  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowych
 • Zaproszenie do złożenia oferty -  Dostawa i montaż osłon klimatycznych na taśmociągu przy kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku.

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż osłon klimatycznych na taśmociągu przy kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa i montaż osłon klimatycznych na taśmociągu
 • Zaproszenie do złożenia oferty -  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów komina (pomosty + drabinka) kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

  1. Przedmiotem postępowania jest Zabezpieczenie antykorozyjne elementów komina (pomosty + drabinka) kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów komina