Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych i remontów cząstkowych w podziale na dwie części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej AC 11S do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach w ilości 1600 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważna,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 900 ton.
   
  2) Część II - mieszanka mineralno - asfaltowej warstwy wyrównawczej i wiążącej AC16W w ilości 800 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważnej,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 400 ton.
   
  2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem Zamawiającego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 
  3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do odbioru w danym dniu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
  4. Minimalna ilość jednorazowo zamówionej (odbieranej) mieszanki mineralno–asflatowej (dotyczy części I oraz II) – 3 tony.
  5. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00. 
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w Części I i II dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności co najmniej  50 Mg/h, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego (tj. Baza SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok). Wymóg wynika z  przyczyn technologicznych tj. transport mieszanki mineralno – asfaltowej będzie odbywał się samochodami o ładowności do 12 ton z zastrzeżeniem iż w razie potrzeby Zamawiający będzie odbierał mniejsze ilości wynikające z bieżących potrzeb. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów w szczególności temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wbudowaniem określonej w specyfikacji wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych konieczne jest wskazanie odległości jak powyżej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko iż zamówiony materiał będzie bezużyteczny, a Zamawiający poniesie straty związane z zakupem masy mineralno – asfaltowej, kosztami transportu oraz „przestoju” pracowników zaangażowanych w prace remontowe.
  7. Wykonawca w razie awarii Jego wytwórni zobowiązany jest do wskazania innego Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, u którego Zamawiający będzie mógł odebrać przedmiot zamówienia na warunkach jak w SWZ po tej samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość wytwórni Producenta nie może być większa niż 45km od siedziby Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie należności za odebraną ilość przedmiotu zamówienia od innego (wskazanego) Producenta nastąpi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - a nie ze wskazanym Producentem.
  8. Do produkcji betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania materiału z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej jako materiału składowego do mieszanki mineralno - asfaltowej.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu odbioru do każdej partii odebranego zamówienia przekazać Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość asortymentu (WZ lub kwit wagowy) z czytelnym podpisem osoby odbierającej upoważnionej przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi odebranego materiału i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jego badanie wyspecjalizowanemu i akredytowanemu laboratorium drogowemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, koszt badania pokrywa Wykonawca,  a odebrana przez Zamawiającego partia zostaje zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
  12. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów) lub dokument równoważny. 
  13. Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.
  14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  15. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  18. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  19. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  21. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  22. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  23. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  24. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
  44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części jak poniżej: 
   
  1) Część I 
  Usługa ochrony i dozoru mienia terenu i budynków Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 59 oraz Kiczury 10  w Sanoku,
   
  2) Część II 
  Usługa ochrony i dozoru mienia terenu i budynku Dworca Multimodalnego w Sanoku, zlokalizowanego przy ulicy Lipińskiego 31, 
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części oraz warunki realizacji określa załącznik nr 6 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SWZ. 
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług w każdym czasie ich realizacji.
  4. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres wykonywania umowy do posiadania aktualnej koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995 t. j.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.
  5. Przez cały okres związania umową Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995 t. j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550 z późń. zm.) na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 
  6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
  7. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dozór oraz ochrona osób i mienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.)
  8. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 7  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  9. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  11. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 t.j. ze zm) zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dna 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).   
  12. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  13. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  15. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  16. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  17. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  18. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
  79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru
  79715000-9 Usługi patrolowe
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04                ilość: 140 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  w ilości 140 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 09 04 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 140 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 140 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 60 Mg.
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 17 09 04 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na legalizowanej elektronicznej samochodowej wadze najazdowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
  9) Z uwagi na posiadane pozwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 17 09 04 jednorazowo zostanie przekazane maksymalnie 3 Mg odpadu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zlecenia odbioru odpadu w ilości 1- 3 Mg. 
  10) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do końca 15-go dnia miesiąca następującego po zakończonym półroczu, w którym nastąpił odbiór odpadów, na piśmie lub drogą mailową, informację potwierdzającą rodzaj procesu odzysku/unieszkodliwienia przyjętych odpadów oraz ilości produktów lub odpadów z nich wytworzonych (ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafiły) jak również ilości odpadów które nie przeszły procesu przetwarzania lecz zostały zmagazynowane i zostaną poddane przetworzeniu w terminie późniejszym. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od wezwania - zbiorcze zestawienie danych, zawierające ilość odebranych i przetworzonych odpadów z informacją jakim procesom zostały one poddane. 
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.);
  2.2   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, kierowców i operatorów sprzętu związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu oraz osób przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania, transportowania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  11. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
  Stosownie do treści art. 91 ust 2 ustawy Pzp wskazuje, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zamówienie dotyczy takiego zakresu usług, który sprawia iż wykonanie jej w ramach jednej części przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. 
  12. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  90500000-2 Usługi związane z odpadami
  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości jak poniżej: 
   
  Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 900 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 900 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
  2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 900 Mg w nieregularnych odstępach czasowych.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na legalizowanej elektronicznej samochodowej wadze najazdowej Wykonawcy. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
  9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 900 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 600 Mg.
  10) Wykonawca zapewni odbiór odpadów zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu: 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 bądź w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu obydwu stron, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  11) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do końca 15-go dnia miesiąca następującego po zakończonym półroczu, w którym nastąpił odbiór odpadów, na piśmie lub drogą mailową, informację potwierdzającą rodzaj procesu odzysku/unieszkodliwienia przyjętych odpadów oraz ilości produktów lub odpadów z nich wytworzonych (ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafiły) jak również ilości odpadów które nie przeszły procesu przetwarzania lecz zostały zmagazynowane i zostaną poddane przetworzeniu w terminie późniejszym. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od wezwania - zbiorcze zestawienie danych, zawierające ilość odebranych i przetworzonych odpadów z informacją jakim procesom zostały one poddane.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.);
  2.2   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i zapewnienia przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  11. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
  Stosownie do treści art. 91 ust 2 Pzp wskazuje, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zamówienie dotyczy takiego zakresu usług, który sprawia iż wykonanie jej w ramach jednej części przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. 
  12. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  90500000-2 Usługi związane z odpadami
  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01                ilość: 115 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości 115 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów nie będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO;
  2) Odpady o kodzie 20 03 01 będą przekazywane przez Zamawiającego z terenu przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku. Forma  przekazania  odpadów  przez  Zamawiającego – kontener KP 7;
  3) Przewidywana do przekazania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ilość odpadów, wynosi około 115 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców odpadów mniejszej ilości odpadów), niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 90 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy;
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 20 03 01 z terenu Zamawiającego   sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego tj. codziennie jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 14:00 do 15:00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a dzienna waga przekazywanych odpadów może być niższa niż 300 kg;
  5) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kontenera KP 7, w ilości szt. 1, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego codziennie w dniu dokonania odbioru odpadów, jednak nie później niż do godziny 7:30 następnego dnia. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający zaleca posiadanie 2 szt. Kontenerów KP 7 w celu „wymiany” zapełnionego kontenera na pusty podczas codziennego odbioru;
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą odbierane i transportowane przez      Wykonawcę na jego koszt. Załadunek i rozładunek odpadów leży po stronie Wykonawcy;
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, służyć będzie ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego, która określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej  Wykonawcy. Przed przekazaniem odpadów Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo określi ich ilość na podstawie pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego i przekaże Wykonawcy kwit wagowy w celu potwierdzenia ilości przekazanego odpadu;
  8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej do 2 dnia kolejnego miesiąca, w którym nastąpił odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, na piśmie, drogą elektroniczną lub telefonicznie, zestawienie ilości odebranych, transportowanych i zagospodarowanych odpadów. Po zatwierdzeniu ilości Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury; 
  9) Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za odebrane, transportowane  i zagospodarowane odpady, na podstawie obupólnie potwierdzonego zestawienia. Wynagrodzenie będzie obliczone jako iloczyn odebranych odpadów i cen jednostkowych brutto przedstawionych w ofercie;
  10) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników lub podmiotów, którymi posłużył się Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia, następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.);
  2.2   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko; 
         oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, kierowców i operatorów sprzętu związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania, transportowania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  11. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
  Stosownie do treści art. 91 ust 2 Pzp wskazuje, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zamówienie dotyczy takiego zakresu usług, który sprawia iż wykonanie jej w ramach jednej części przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. 
  12. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  90500000-2 Usługi związane z odpadami
  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN oraz dwóch kompletnych układów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej nN w podziale na dwie części jak poniżej: 
   
  1) Część I  
  Zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN na bazie SPGK Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
   
  2) Część II
  Zakup, dostawa, montaż nowych, kompletnych dwóch układów do kompensacji mocy biernej w tym:
  - 1 szt. przy rozdzielni głównej nN na bazie SPGK przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, 
  - 1 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu przy ul. Filtrowej 54 w Zagórzu.
   
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  4. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  10. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  11. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  12. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  13. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
  31213100-3 Rozdzielenie (Część I)
  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych (Część I)
  31711154-0 Baterie kondensatorów (Część II)
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne (Część II)
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN oraz dwóch kompletnych układów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej nN
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN oraz dwóch kompletnych układów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej nN w podziale na dwie części jak poniżej: 
   
  1) Część I  
  Zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN na bazie SPGK Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
   
  2) Część II
  Zakup, dostawa, montaż nowych, kompletnych dwóch układów do kompensacji mocy biernej w tym:
  - 1 szt. przy rozdzielni głównej nN na bazie SPGK przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, 
  - 1 szt. w Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu przy ul. Filtrowej 54 w Zagórzu.
   
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
  4. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
  6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  8. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  10. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  11. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  12. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  13. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
  31213100-3 Rozdzielenie (Część I)
  45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych (Część I)
  31711154-0 Baterie kondensatorów (Część II)
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne (Część II
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Zakup, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy głównej nN oraz dwóch kompletnych układów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej nN
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku w postaci Płyt granitowych o wymiarach 30x80x8 cm w ilości 888 szt.

  Szczegóły znajdują się w załączniku -  Ogłoszenie o przetargu.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż płyt granitowych o wymiarach 30x80x8 cm w ilości 888 szt.
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B
 • Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM15

  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM15.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM15
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki gąsienicowej WARYŃSKI K408.

   

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki gąsienicowej WARYŃSKI K 408
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych i remontów cząstkowych w rodzaju i ilości jak poniżej: 
   
  1) Mieszanka mineralno - asfaltowej warstwy wyrównawczej i wiążącej AC16W w ilości 650 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważnej,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 300 ton.
   
  2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem Zamawiającego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 
  3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do odbioru w danym dniu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
  4. Minimalna ilość jednorazowo zamówionej (odbieranej) mieszanki mineralno–asflatowej – 3 tony.
  5. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00. 
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności co najmniej  50 Mg/h, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego (tj. Baza SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok). Wymóg wynika z  przyczyn technologicznych tj. transport mieszanki mineralno – asfaltowej będzie odbywał się samochodami o ładowności do 12 ton z zastrzeżeniem iż w razie potrzeby Zamawiający będzie odbierał mniejsze ilości wynikające z bieżących potrzeb. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów w szczególności temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wbudowaniem określonej w specyfikacji wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych konieczne jest wskazanie odległości jak powyżej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko iż zamówiony materiał będzie bezużyteczny, a Zamawiający poniesie straty związane z zakupem masy mineralno – asfaltowej, kosztami transportu oraz „przestoju” pracowników zaangażowanych w prace remontowe.
  7. Wykonawca w razie awarii Jego wytwórni zobowiązany jest do wskazania innego Producenta masy, u którego Zamawiający będzie mógł odebrać przedmiot zamówienia na warunkach jak w SWZ po tej samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość wytwórni Producenta nie może być większa niż 45km od siedziby Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie należności za odebraną ilość przedmiotu zamówienia od innego (wskazanego) Producenta nastąpi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - a nie ze wskazanym Producentem.
  8. Do produkcji betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania materiału z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej jako materiału składowego do mieszanki mineralno - asfaltowej.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu odbioru do każdej partii odebranego zamówienia przekazać Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość asortymentu (WZ lub kwit wagowy) z czytelnym podpisem osoby odbierającej upoważnionej przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi odebranego materiału i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jego badanie wyspecjalizowanemu i akredytowanemu laboratorium drogowemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, koszt badania pokrywa Wykonawca,  a odebrana przez Zamawiającego partia zostaje zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
  12. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów) lub dokument równoważny. 
  13. Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.
  14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  15. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  18. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  19. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  21. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  22. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  23. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  24. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
  Stosownie do treści art. 91 ust 2 Pzp wskazuje, że Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zamówienie dotyczy takiego zakresu dostaw, który sprawia iż wykonanie jej w ramach jednej części przez jednego Wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. Równocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowy zakres był częścią wcześniejszego postepowania, która została unieważniona.
  25. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
  44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wyrównawczej i wiążącej dla kategorii ruchu KR 1-2
 • 1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż materiałów drogowych kruszyw budowlanych w podziale na cztery części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I Pospółka 0-63 mm ilość 2000 m3 
  Dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 400 m3 do końca czerwca 2023 r. a następnie po 400 m3 miesięcznie w okresie lipiec – październik 2023 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości pospółki niż 2000 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1600 m3.
   
  2) Część II Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 3000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 500 Mg w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, następna – 500 Mg do końca czerwca i kolejne po 500 Mg miesięcznie w okresie lipiec – październik  2023 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości tłucznia sortowanego niż 3000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 2400 Mg.
   
  3) Część III Kliniec 4 - 31,5 mm ilość 2000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 1000 Mg w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, następna – 500 Mg do końca czerwca i kolejne po 500 Mg do końca lipca  2023 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości klińca niż 2000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1600 Mg.
   
  4)    Część IV Piasek płukany 0 – 2 mm ilość 1500 m3
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: miesięcznie po - 300 m3 od czerwca 2023 r. do października 2023 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości piasku płukanego niż 1500 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1200 m3.
  2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2023.682 t.j. ze zm. (art. 10) dotyczącym kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.  
  Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
  1 )Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E lub równoważna;
  2) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  3) Kliniec 4-31,5 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  4) Piasek płukany 0-2 mm min. PN-EN 12620+A1:2010 lub równoważna;
  3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 lub na terenie miasta Sanoka w lokalizacji prowadzonych inwestycji w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.
  4. Zamawiający zastrzega, że dowóz części materiału może być kierowany (po uprzednim ważeniu na wadze elektronicznej znajdującej się na bazie Zamawiającego) na drogi gminne, lub dojazdowe do pól w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku. Przy czym ilość ta nie będzie przekraczać 20% całkowitego zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia i każdorazowo tego typu dostawa będzie uzgadniana z Dostawcą.
  5. Transport materiału musi być realizowany środkami transportu (zgodnie z przepisami prawa) w warunkach zabezpieczających przez nadmiernym zawilgoceniem.
  6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, według wyżej zamieszczonego poglądowego harmonogramu lub bieżącego zapotrzebowania, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia - w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
  7. Harmonogramy przedstawione w ust. 1 na poszczególnych rodzajów kruszyw są poglądowe. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramach dostaw, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu dostaw. 
  8. Dostawa materiału będzie realizowana na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej, faksem lub elektronicznie, zawierającego w szczególności: liczbę ton i termin dostawy. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia. 
  9. Dostawa i odbiór materiału odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 14:00. Zamawiający dopuszcza zmiany w godzinach odbioru dostaw na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, przy czym godzina dostawy nie może być wcześniejsza niż 7:00 i późniejsza niż 15:00.
  10. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  11. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
  12. W przypadku dostawy materiałów sypkich w jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 5 dni roboczych.  
  13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.
  14. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  17. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  18. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  20. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  21. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  22. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  23. Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):
  14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM 13B.
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki kołowej ZEPPELIN ZM15.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki kołowej ZEPPELIN ZM15
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci koparki gąsienicowej WARYŃSKI K408.

  Rozwiń artykuł Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparki gąsienicowej WARYŃSKI K408
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych i remontów cząstkowych w podziale na dwie części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej AC 11S do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach w ilości 1800 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważna,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1000 ton.
   
  2) Część II - mieszanka mineralno - asfaltowej warstwy wyrównawczej i wiążącej AC16W w ilości 650 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważnej,
   
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zamawiającego według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 300 ton.
   
  2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem Zamawiającego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 
  3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do odbioru w danym dniu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
  4. Minimalna ilość jednorazowo zamówionej (odbieranej) mieszanki mineralno–asflatowej (dotyczy części I oraz II) – 3 tony.
  5. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00. 
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w Części I i II dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności co najmniej  50 Mg/h, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego (tj. Baza SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok). Wymóg wynika z  przyczyn technologicznych tj. transport mieszanki mineralno – asfaltowej będzie odbywał się samochodami o ładowności do 12 ton z zastrzeżeniem iż w razie potrzeby Zamawiający będzie odbierał mniejsze ilości wynikające z bieżących potrzeb. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów w szczególności temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wbudowaniem określonej w specyfikacji wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych konieczne jest wskazanie odległości jak powyżej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko iż zamówiony materiał będzie bezużyteczny, a Zamawiający poniesie straty związane z zakupem masy mineralno – asfaltowej, kosztami transportu oraz „przestoju” pracowników zaangażowanych w prace remontowe.
  7. Wykonawca w razie awarii Jego wytwórni zobowiązany jest do wskazania innego Producenta masy, u którego Zamawiający będzie mógł odebrać przedmiot zamówienia na warunkach jak w SWZ po tej samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość wytwórni Producenta nie może być większa niż 45km od siedziby Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie należności za odebraną ilość przedmiotu zamówienia od innego (wskazanego) Producenta nastąpi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - a nie ze wskazanym Producentem.
  8. Do produkcji betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania materiału z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej jako materiału składowego do mieszanki mineralno - asfaltowej.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu odbioru do każdej partii odebranego zamówienia przekazać Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość asortymentu (WZ lub kwit wagowy) z czytelnym podpisem osoby odbierającej upoważnionej przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi odebranego materiału i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jego badanie wyspecjalizowanemu i akredytowanemu laboratorium drogowemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, koszt badania pokrywa Wykonawca,  a odebrana przez Zamawiającego partia zostaje zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
  12. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów) lub dokument równoważny. 
  13. Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.
  14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ut. 1 ustawy.
  15. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
  17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  18. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  19. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  21. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  22. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  23. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  24. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
  44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci frezarki pionowej ZP „1-go Maja” w Pruszkowie, typ 1 FRA.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż frezarki pionowej ZP 1 FRA
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
  2. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu asortymentu do siedziby Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości o nie więcej niż 10% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny.
  4. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  5. Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia: Formularz cenowy.

   

  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części jak poniżej: 
   
  1) Część 1 
  Usługa ochrony i dozoru  mienia  terenu  i  budynków  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 59,
   
  2) Część 2 
  Usługa ochrony i dozoru mienia terenu i budynku Dworca Multimodalnego w Sanoku, zlokalizowanego przy ulicy Lipińskiego 31, 
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części oraz warunki realizacji określa załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SWZ. 
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług w każdym czasie ich realizacji.
  4. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres wykonywania umowy do posiadania aktualnej koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995 t. j.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.
  5. Przez cały okres związania umową Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995 t. j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550 z późń. zm.) na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
  6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  7. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dozór oraz ochrona osób i mienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
  8. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 7  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  9. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  11. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. ze zm)zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dna 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).   
  12. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  13. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  15. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  16. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  17. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  18. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
  79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru
  79715000-9 Usługi patrolowe
  Rozwiń artykuł Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia terenu i budynków SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku oraz terenu i budynku dworca multimodalnego przy ul. Lipińskiego 31 w Sanoku

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń