Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przedmiot działalności - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedmiot działalności


 

Celem działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku jest wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Sanok, oraz innych gmin z którymi Gmina Miasta Sanoka pozostaje w związku międzygminnym lub zawarła porozumienie międzygminne poprzez bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie:

 • gminnych dróg i ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

 • usuwania odpadów komunalnych i utrzymania urządzeń do składowania odpadów komunalnych,

 • zaopatrzenia w energię cieplną,

 • lokalnego transportu zbiorowego,

 • zieleni gminnej i zadrzewień,

 • utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Dla celów rejestracji przedmiotu działalności wskazuje się jej zakres:

 • 33.12.Z    Naprawa i konserwacja maszyn,

 • 35.30.Z    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

 • 36.00.Z    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

 • 37.00.Z    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 • 38.11.Z    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

 • 38.12.Z    Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

 • 38.32.Z    Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

 • 42.11.Z    Roboty związane z budową dróg i autostrad,

 • 42.21.Z    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • 43.22.Z    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych,

 • 43.99.Z    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

 • 49.31.Z    Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

 • 49.41.Z    Transport drogowy towarów,

 • 45.20.Z    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • 45.32.Z    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • 47.30.Z    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

 • 55.20.Z    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 • 68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • 71.20.B    Pozostałe badania i analizy techniczne,

 • 81.29.Z    Pozostałe sprzątanie,

 • 81.30.Z    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • 52.21.Z    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

 • 68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

 • 47.19.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.