Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 120 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony osobowe w ilości 110 Mg oraz pozostałe odpady gumowe m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i przygotuje do transportu w workach typu „big -bag” w ilości 10 Mg - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 120 Mg (rodzaj i ilości odpadów wskazanych w punkcie A) w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 70 Mg (zużyte opony osobowe - nie mniej niż 65 Mg oraz pozostałe odpady gumowe nie mniej niż 5 Mg). 
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 16 01 03 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.);
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
   
  3.Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Zamawiającego, których wykaz stanowi załącznik nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty, który również jest załącznikiem nr 2 do Projektu Umowy, polegających na:
  a) dokonaniu przeglądów corocznych, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), oraz 
  b) przeglądów pięcioletnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 
  zwanymi dalej „Przeglądami”. 
  2. Z czynności wyżej wymienionych Wykonawca sporządzi protokoły (w wersji papierowej i/lub elektronicznej).
  3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia książek obiektów budowlanych polegającego na bieżącej ich aktualizacji (wpisów) w zakresie wykonywanych przeglądów, a także wpisów o protokoły przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych oraz z ważniejszych remontów w danym obiekcie i wykonanie korekt w książkach obiektów budowlanych, jeżeli okaże się to niezbędne w związku z wykonanymi przeglądami. 
  4. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
  5. Wykaz obiektów budowlanych oraz przeglądów określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do Zaproszenia do złożenia oferty.
  6. Harmonogram przeglądów stanowi załącznik do umowy. Zostanie on zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości 
  i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, należących do SPGK Sp. z o.o. w Sanoku
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99 w podziale na cztery części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10* ilość: 1 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 10* –Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości 1 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 10 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.  Średnia waga jednego kartonu wynosi około 80-100 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 1 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,4 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2) Część 2
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 ilość: 14 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości 14 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 28 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi około 250 - 300 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 14 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 8 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  3) Część 3
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 ilość: 5 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 5 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 32 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 5 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 2,5 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  4) Część 4
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 ilość: 0,3 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 99 – Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w ilości 0,3 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 99 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi do 50 kg.
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 0,3 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,05 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11                                 ilość: 100 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – tekstylia w ilości 100 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 11 będą dostarczane  przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 7 lub KP 33 lub samochodem ciężarowym z naczepą typu „ruchoma podłoga”
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 100 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 50 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazywanych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady    przekazywane    do    zagospodarowania    będą    transportowane  na  koszt i  staraniem  Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady  w  celu ich zagospodarowania   samochodami   typu   „hakowiec”   z   kontenerem   KP  7  lub 33 lub samochód  ciężarowy  z  naczepą  typu  „ruchoma podłoga”. Koszt rozładunku  odpadów ponosi Zamawiający.  
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
  8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do końca 15-go dnia miesiąca następującego po zakończonym półroczu, w którym nastąpił odbiór odpadów, na piśmie lub drogą mailową, informację potwierdzającą rodzaj procesu odzysku/unieszkodliwienia przyjętych odpadów oraz ilości produktów lub odpadów z nich wytworzonych (ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafiły) jak również ilości odpadów które nie przeszły procesu przetwarzania lecz zostały zmagazynowane i zostaną poddane przetworzeniu w terminie późniejszym. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od wezwania - zbiorcze zestawienie danych, zawierające ilość odebranych i przetworzonych odpadów z informacją jakim procesom zostały one poddane
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11
 • Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130.000,00 zł którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeglądzie technicznym, konserwacji, remontach lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Sanoku.

  Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 17.11.2023 r. do godziny 10:00 pisemnie w sekretariacie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (pok. nr 10).

  Na opakowaniu należy zamieścić informacje o adresie i firmie Wykonawcy a także czytelny napis: „Oferta – przegląd, konserwacja, remont lub naprawa sprzętu gaśniczego – nie otwierać w sekretariacie.

  Rozwiń artykuł Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130.000,00 zł którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeglądzie technicznym, konserwacji, remontach lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99 w podziale na cztery części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10* ilość: 1 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 10* –Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości 1 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 10 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.  Średnia waga jednego kartonu wynosi około 80-100 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 1 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,4 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2) Część 2
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 ilość: 16 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości 16 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 28 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi około 250 - 300 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 16 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 10 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  3) Część 3
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 ilość: 5 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 5 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 32 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 5 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 2,5 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  4) Część 4
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 ilość: 0,3 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 99 – Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w ilości 0,3 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 99 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi do 50 kg.
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 0,3 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,05 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11                                 ilość: 120 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – tekstylia w ilości 120 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 11 będą dostarczane  przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 7 lub KP 33 lub samochodem ciężarowym z naczepą typu „ruchoma podłoga”
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 120 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 50 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazywanych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5)     Odpady    przekazywane    do    zagospodarowania    będą    transportowane  na  koszt i staraniem  Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady  w  celu ich     zagospodarowania   samochodami   typu   „hakowiec”   z   kontenerem   KP  7  lub 33 lub samochód  ciężarowy  z  naczepą  typu  „ruchoma podłoga”. Koszt rozładunku  odpadów ponosi Zamawiający.  
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 160 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony osobowe w ilości 140 Mg oraz pozostałe odpady gumowe m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i przygotuje do transportu w workach typu „big -bag” w ilości 20 Mg - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 160 Mg (rodzaj i ilości odpadów wskazanych w punkcie A) w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 70 Mg (zużyte opony osobowe - nie mniej niż 65 Mg oraz pozostałe odpady gumowe nie mniej niż 5 Mg). 
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 16 01 03 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa środków czystości na potrzeby SPGK sp. z o.o.  w podziale na trzy części w ilościach i rodzajach jak poniżej: 
  1) Część 1 -  środki czystości BHP;
  2) Część 2 – środki czystości chemiczne i akcesoria;
  3) Część 3 – środki czystości czyszczące - papierowe; 
   
  2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzach Cenowych stanowiącym załączniki nr 2.1 – 2.3 Zaproszenia do złożenia oferty. 
  3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać środki czystości stanowiące przedmiot umowy sukcesywnie, na podstawie odrębnych zleceń jednostkowych składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, określających ich ilość.
  4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku i dostarczenia środków własnym transportem na swój koszt w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia  
  5. Miejscem docelowym dostawy są:
  1) Magazyn zlokalizowany na terenie bazy SPGK Sp. z o.o. 
  ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  2) Dworzec autobusowy 
  ul. Lipińskiego 31, 38-500 Sanok.
  6. Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w ust. 6 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00.
  7. Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy lub do wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia dla danej części w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
  8. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty, m.in. certyfikaty jakości, atesty dopuszczające produkt na rynek polski - na każde żądanie Zamawiającego, a w przypadku środków zawierających substancje niebezpieczne -przed pierwszą dostawą (dotyczy: karty charakterystyki i inne podobne).
  9. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa środków czystości na potrzeby Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01                ilość: 110 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 01 – niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne w ilości 110 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów nie będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 03 01 będą przekazywane przez Zamawiającego z terenu przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku. Forma  przekazania  odpadów  przez  Zamawiającego – kontener KP 7.
  3) Przewidywana do przekazania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ilość odpadów, wynosi około 110 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 90 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 20 03 01 z terenu Zamawiającego   sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego tj. codziennie jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kontenera KP 7, w ilości szt. 1, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego codziennie w dniu dokonania odbioru odpadów, jednak nie później niż do godziny 7:30 dnia następnego. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zadania. Zamawiający zaleca posiadanie 2 szt. Kontenerów KP 7 w celu „wymiany” zapełnionego kontenera na pusty podczas codziennego odbioru
  6)     Odpady  przekazywane  do  zagospodarowania  będą odbierane i  transportowane przez  Wykonawcę  i  na jego   koszt.  Załadunek i rozładunek odpadów   leży   po  stronie  Wykonawcy.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, służyć będzie ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego, która określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej  Wykonawcy.
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust 1 pkt. 2) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032r (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99 w podziale na cztery części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10 ilość: 2 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 10 –Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości 2 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 10 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.  Średnia waga jednego kartonu wynosi około 80-100 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 2 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,5 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2) Część 2
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 ilość: 15 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości 15 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 28 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi około 250 - 300 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 15 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 7 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  3) Część 3
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 ilość: 5 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 5 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 32 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 5 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 2 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  4) Część 4
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 ilość: 1 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów do instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 99 – Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w ilości 1 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 99 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednego kartonu wynosi do 50 kg.
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 1 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 0,3 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 t. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 02 oraz 17 06 04 w podziale na 2 części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 ilość: 13 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 13 Mg wytworzonych w GPZOS w Sanoku, przy czym odpady te mogą zostać poddane wyłącznie procesowi R12 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych – m. in. PE, PP, PS w ilości 3 Mg. oraz styropian opakowaniowy w ilości 10 Mg Odpady są sprasowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80 x 120 x 120 cm związanych stale drutem o grubości 3,2 mm. 
  - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 02 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – w formie sprasowanej. Średnia waga jednej kostki wynosi około 270 - 300 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 13 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 6 Mg (odpady tworzyw sztucznych – m. in. PE, PP, PS nie mniej niż  1 Mg. oraz styropian opakowaniowy nie mniej niż  5 Mg). 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga”. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2) Część 2
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 06 04 ilość: 20 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 w ilości 20 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 06 04 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 20 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 6 Mg. 
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu hakowiec wraz z kontenerem o pojemności 35 m3. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Po przekazaniu  wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 02 oraz 17 06 04
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11                                 ilość: 140 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – tekstylia w ilości 140 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 11 będą dostarczane  przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 7 lub KP 33 lub samochodem ciężarowym z naczepą typu „ruchoma podłoga”
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 140 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 60 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazywanych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres.
  5) Odpady    przekazywane    do    zagospodarowania    będą    transportowane  na  koszt i  staraniem  Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady  w  celu ich odbioru  i zagospodarowania   samochodami   typu   „hakowiec”   z   kontenerem   KP  7  lub 33 lub samochód  ciężarowy  z  naczepą  typu  „ruchoma podłoga”. Koszt rozładunku  odpadów ponosi Zamawiający.  
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust 1 pkt. 2) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032r (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01                ilość: 600 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów w ilości 600 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 01 01 będą przekazywane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem.
  3) Przewidywana do przekazania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ilość odpadów, wynosi około 600 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 200 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazywanych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  5)  Odpady  przekazywane  do  zagospodarowania  będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży  
  po stronie Zamawiającego.
  6) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 17 01 01 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust 1 pkt. 2) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032r (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony osobowe w ilości 140 Mg oraz pozostałe odpady gumowe m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i przygotuje do transportu w workach typu „big -bag” w ilości 40 Mg - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 180 Mg (rodzaj i ilości odpadów wskazanych w punkcie A) w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 80 Mg (zużyte opony osobowe - nie mniej niż 72 Mg oraz pozostałe odpady gumowe nie mniej niż 8 Mg). 
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 16 01 03 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
  2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty. 
  3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia asortymentu własnym transportem w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia. 
  4. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu asortymentu do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie bazy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  5. Sprzedawca jest zobowiązany do skompletowania zestawów zamawianych artykułów zgodnie ze złożonym zamówieniem, a także do ich opakowania i oznaczenia rozmiaru. w sposób umożliwiający identyfikację danej pozycji dla której dany komplet jest przeznaczony (w szczególności podział na dany zakład oraz oznaczenie zestawów według wskazanych numerów).
  6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 2 miesięcznej gwarancji na oferowane towary.
  7. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości o nie więcej niż 10% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny.
  8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  9.  Okres wykonania zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  10. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych w podziale na 4 części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1 Pospółka 0-63 mm ilość 880 m3 
  dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia – 400 m3, a następnie dwa zamówienia po 240 m3 w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r.
  2) Część 2 Żwirek płukany 8-16 mm ilość 300 ton 
  Dostawy do realizowania transportem Wykonawcy w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy;
  3) Część 3 Grys kamienny 2-8 mm ilość 110 ton
  dostawy realizowane transportem Wykonawcy do końca sierpnia 2021 r.
  4)    Część 4 Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 880 ton
  dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia – 400 ton, a następnie dwa zamówienia po 240 ton w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r.
   
  2. Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
  1) Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
  2) Żwirek płukany 8-16 mm min. PN-EN 13242+A1:2010
  3) Grys kamienny 2-8 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
  4) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010
   
  3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (złącznik 1A – 1D).
  4. Dostawa kruszyw będzie realizowana w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.
  5. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  6. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania. 
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa kruszyw budowlanych
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
  2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia. 
  3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia asortymentu własnym transportem w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia. 
  4. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu asortymentu do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie bazy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  5. Sprzedawca jest zobowiązany do skompletowania zestawów zamawianych artykułów zgodnie ze złożonym zamówieniem, a także do ich opakowania i oznaczenia rozmiaru. w sposób umożliwiający identyfikację danej pozycji dla której dany komplet jest przeznaczony (w szczególności podział na dany zakład oraz oznaczenie zestawów według wskazanych numerów).
  6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 2 miesięcznej gwarancji na oferowane towary.
  7. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości o nie więcej niż 10% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny.
  8. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  9.  Okres wykonania zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  10. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - sprzedaż i dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sanoku
 • 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 
  1) Część 1 - Świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX),
  2) Cześć 2 – Świadczenie usług transmisji danych do Internetu.
   
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia.
  3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  4.  Okres wykonania zamówienia dla części 1 i 2: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu
 • 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

  1) Świadczenie usług serwisu oprogramowania aplikacyjnego IMPULS EVO oraz SZBD Oracle przez okres 12 miesięcy.
   
  2) Udostępnianie nowych wersji aplikacji objętych serwisem w ramach maintenance – prawo do nowych wersji, dla następujących modułów:
  a) Budżetowanie,
  b) Finanse Księgowość,
  c) Dystrybucja,
  d) Gospodarka Magazynowa,
  e) Kadry Płace,
  f) Środki Trwałe.
   
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia..
  3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  4.  Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na świadczeniu serwisu oprogramowania aplikacyjnego Impuls Evo oraz SZBD Oracle