Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.  

1. Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. zwanym w dalszej części dokumentu Przedsiębiorstwem, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, reprezentowanym przez Zarząd Spółki. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat@spgk.com.pl. W razie pytań i wątpliwości do Twojej dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynacje spraw związanych z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.     

2. Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Przedsiębiorstwo przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu:

1) prawidłowego wykonania umowy w której zlecasz Nam wykonanie usługi, oraz prowadzenia ewidencji umów z Tobą zawartych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO,

2) wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę, oraz związanym z tym obowiązkiem prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn.zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn.zm.), Ustawa  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm.).

3) prowadzenia postępowań spornych, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadkach niewywiązywania się przez Ciebie z terminowego regulowania zobowiązań lub zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do powstałego zobowiązania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO.  

3. Kto może mieć dostęp do danych osobowych

W toku przetwarzania przez Przedsiębiorstwo podanych przez Ciebie danych osobowych oraz zaistnienia uzasadnionej potrzeby Przedsiębiorstwa, do Twoich danych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) podmioty które na podstawie umów dostarczają Nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad Naszymi systemami informatycznymi, 

2) operatorzy usług pocztowych, w celu prowadzenia z Tobą korespondencji,  

3) banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych,

Twoje dane w żadnej formie nie będą przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.  Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów. W przypadku ewidencji umów przez okres 3 lat od daty końca umowy. W przypadku faktury VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.  

5.  Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Przedsiębiorstwem. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo.  

6. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo danych osobowych informujemy że zgodnie z RODO w każdym momencie przysługuje Ci prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania i poprawiania swoich danych,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,

4) przenoszenia danych jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

5) ograniczenia przetwarzania,

6) usunięcia danych,

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.