Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwanym w dalszej części dokumentu Przedsiębiorstwem, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, reprezentowanym przez Zarząd Spółki. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat@spgk.com.pl. W razie pytań i wątpliwości do Twojej dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynacje spraw związanych z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.      

2. Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

W zależności z jakiej oferty korzystasz, Przedsiębiorstwo przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe  w celu: 

1) prawidłowego wykonania umowy w której zlecasz nam naprawę pojazdu, prowadzenia historii wykonanych przez nas napraw w systemie informatycznym, oraz kontaktowania się z Tobą w sprawie wykonywanej naprawy pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO.

2) wykonania przeglądu technicznego pojazdu, prowadzenia ewidencji przeglądów w systemie informatycznych oraz przekazywania informacji w sposób zautomatyzowany do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn.zm.).

3) wystawienia faktury VAT za sprzedany towar lub wykonaną usługę, oraz związanym z tym obowiązkiem prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn.zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn.zm.), Ustawa  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm.).              

4) prowadzenia postępowań spornych, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadkach niewywiązywania się przez Ciebie z terminowego regulowania zobowiązań lub zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do powstałego zobowiązania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO.  

3. Kto może mieć dostęp do danych osobowych

W toku przetwarzania przez Przedsiębiorstwo podanych przez Ciebie danych osobowych oraz zaistnienia uzasadnionej potrzeby Przedsiębiorstwa, do Twoich danych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) podmioty które na podstawie umów dostarczają Nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad Naszymi systemami informatycznymi, 

2) operatorzy usług pocztowych, w celu dostarczenia Twoich dokumentów pod wskazanych adres,  

3) banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych,

Twoje dane w żadnej formie nie będą przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4.  Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów oraz przez okres  wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku ewidencji wykonanych przez Nas napraw przez okres 3 lat od daty wykonania ostatniej naprawy. W przypadku faktury VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.  

5.  Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w celu wykonania przeglądu technicznego pojazdu, lub/i wystawienia faktury Vat za wykonany przegląd jest wymogiem ustawowym, w pozostałych przypadkach dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Przedsiębiorstwem. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo.  

6. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo danych osobowych informujemy że zgodnie z RODO w każdym momencie przysługuje Ci prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania i poprawiania swoich danych,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Twoich danych,

4) przenoszenia danych jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

5) ograniczenia przetwarzania,

6) usunięcia danych,

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.