Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.  

1. Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. zwanym w dalszej części dokumentu Przedsiębiorstwem, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, reprezentowanym przez Zarząd Spółki. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat@spgk.com.pl. W razie pytań i wątpliwości do Twojej dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynacje spraw związanych z ochroną danych osobowych w Przedsiębiorstwie. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.     

2. Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

W zależności z jakiej oferty korzystasz, Przedsiębiorstwo przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe  w celu:  

1) sprawdzenia warunków technicznych oraz możliwości przyłączenia Twojego budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO, Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn.zm.),

2) zawarcia umowy na sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania jej zapisów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn.zm.), w tym:

a) zautomatyzowanego monitoringu sieci i urządzeń wodociągowych włączając w to zdalny nadzór, obsługę i odczyt urządzeń pomiarowych, z wyłączeniem profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO,  

3)  zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania jej zapisów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn.zm.),

4) obsługi oraz ewidencji zleceń na wykonanie usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO,  

5) prowadzenia postępowań spornych, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadkach niewywiązywania się przez Ciebie z terminowego regulowania zobowiązań, oraz nie wywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się zapisów umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO

6) wystawienia faktury VAT za sprzedaż towarów lub usług, oraz z realizacją obowiązku prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c. RODO, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn.zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn.zm.), Ustawa  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm.).

3. Kto może mieć dostęp do danych osobowych

W toku przetwarzania przez Przedsiębiorstwo podanych przez Ciebie danych osobowych oraz zaistnienia uzasadnionej potrzeby Przedsiębiorstwa, do Twoich danych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) podmioty wspierające Przedsiębiorstwo w prawidłowym wykonaniu zwartej z Tobą umowy, w tym podmioty wykonujące na zlecenie Przedsiębiorstwa usługi z zakresu budowy oraz utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

2) podmioty które na podstawie umów dostarczają nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad naszymi systemami informatycznymi i telemetrycznymi, 

3) operatorzy usług pocztowych, w celu prowadzenia z Tobą korespondencji,

4) banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych,

5) podmioty publiczne i inne instytucje które na uzasadniony wniosek w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa żądają udzielenia informacji.

Twoje dane w żadnej formie nie będą przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej    

4.  Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów oraz przez okres  wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku warunków technicznych Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy od momentu ich wydania.  W przypadku umowy przez 10 lat od momentu zakończenia jej obowiązywania. W przypadku faktury VAT przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. W szczególnych przypadkach, dokumentacja posiadająca wartość historyczną dla Przedsiębiorstwa, w szczególności dokumentacja techniczna może zostać zarchiwizowana i w razie potrzeb przetwarzana dalej.

5.  Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Przedsiębiorstwem. Brak podania danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo.  

6. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo danych osobowych informujemy że zgodnie z RODO w każdym momencie przysługuje Ci prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania i poprawiania swoich danych,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,

4) przenoszenia danych jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

5) ograniczenia przetwarzania,

6) usunięcia danych,

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.